kangerlussuaq

The kangerlussuaq test group (compass.landice.tests.kangerlussuaq.Kangerlussuaq) creates a variable resolution (default 1-10 km) mesh for a regional domain of Kangerlussuaq Glacier (see kangerlussuaq).

framework

The shared config options for the kangerlussuaq test group are described in kangerlussuaq in the User’s Guide.

mesh

The class compass.landice.tests.kangerlussuaq.mesh.Mesh defines a step for creating a variable resolution Kangerlussuaq Glacier mesh. This is used by the mesh_gen test case.

mesh_gen

The compass.landice.tests.kangerlussuaq.mesh_gen.MeshGen calls the compass.landice.tests.kangerlussuaq.mesh.Mesh to create the variable resolution Kangerlussuaq Glacier mesh.